Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego

  1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego www.sevensystem.pl (wraz ze wszystkimi subdomenami i elementami) zwanego dalej Serwisem, prowadzonego przez firmę Seven System sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Właściciela) i obowiązuje wszystkich użytkowników Serwisu. Dodatkowe warunki, obowiązki i uprawnienia mogą być określone jedynie w odrębnych pisemnych porozumieniach przyjętych przez obie strony lub stosownych umów licencyjnych.
  2. Przez fakt jakiegokolwiek skorzystania z Serwisu podmiot który tego dokonuje (Użytkownik) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do nich stosować.
  3. Serwis (w tym zawarte w nim informacje i elementy graficzne) stanowiące własność spółki Seven System sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zabronione są jakiekolwiek działania skierowane przeciwko Serwisowi lub niezgodne z obowiązującym prawem (w tym kopiowanie/modyfikacja/wykorzystywanie bez pisemnego zezwolenia, zawartych w nim treści).
  4. Zawartość Serwisu podlega ochronie prawnej i nie może być wykorzystywana w innym celu niż zamierzony przez Właściciela oraz przez innych Użytkowników niż ci, którym zostały przez Właściciela udostępnione.
  5. Wszelkie dane i zasoby zawarte w Serwisie (w tym niniejszy Regulamin / Polityka prywatności ) mogą być w dowolnej chwili zmienione lub usunięte bez wcześniejszego powiadomienia. Seven System sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich wady i jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z posłużenia się nimi oraz nie zapewnia o ich przydatności do jakiegokolwiek celu. Nie mogą być one również uznane za ofertę zawarcia jakiejkolwiek umowy lub jakąkolwiek obietnicę lub gwarancję.
  6. Wszelkie znaki handlowe, graficzne i nazwy produktów wykorzystane w Serwisie będące własnością Seven System sp. z o.o. nie mogą być używane przez kogokolwiek bez pisemnej zgody właściciela. Wszelkie inne znaki towarowe i zastrzeżone nazwy są własnością ich prawowitych właścicieli i mogły zostać użyte jedynie w celach informacyjno-identyfikacyjnych.
  7. Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość wprowadzania niektórych danych. Poprzez ich wprowadzenie Użytkownik oświadcza, że są prawidłowe i zgodne z prawem, jest uprawniony do dysponowania nimi, robi to na swoją wyłączną odpowiedzialność i upoważnia Serwis do bezterminowego posiadania, przetwarzania i prezentowania tych danych z zastrzeżeniem szczególnych warunków dotyczących danych osobowych. Dane te w całości lub w części mogą być w dowolnej chwili usunięte, ukryte lub skorygowane przez prowadzącego Serwis, bez powiadamiania i zgody Użytkownika. Zabronione jest wprowadzanie danych niezgodnych z prawem lub szkodzących działaniu serwisu lub wizerunkowi Właściciela serwisu i dostarczanych przez niego produktów.
  8. Użytkownik może korzystać z serwisu jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem i powszechnie przyjętymi sposobami obsługi. Zabronione są wszelkie działania mogące prowadzić do zakłócenia pracy serwisu lub mające na celu uzyskanie danych do których dany użytkownik nie jest uprawniony oraz poddawania Serwisu oddziaływaniu wszelki oddziaływaniom automatycznym.
  9. Właściciel serwisu nie gwarantuje i nie zapewnia, że jakiekolwiek elementy serwisu będą dla danego Użytkownika dostępne w jakimkolwiek czasie i w wymaganych przez niego sposobach działania w używanej przeglądarce oraz że wszystkie zasoby serwisu i powiązane z nimi zasoby innych serwisów zawierają tylko prawdziwe treści i w każdym czasie będą wolne od szkodliwego oprogramowania. Wyłączona jest też wszelka odpowiedzialność i możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela oraz innych podmiotów powiązanych z Serwisem w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie, z jakiegokolwiek powodu.